از بوتیک های شانزلیزه تا خیاطخانه امیریه

حتما متوجه شدید وقتی پوشاکے در ایران مد مے‌شود تقریبا همه دوست دارند آن را تهیه کنند و بپوشند.

این مختص ایران نیست و در تمام دنیا افراد بسیارے هستند که به دنبال مد هستند. اما مد چگونه وارد ایران شد و اولین چیزے که به عنوان مد در کشور اصطلاح شد چه بود. آنگونه که شواهد تاریخے نشان مے دهد از سال‌هاے آغازین دهه ۲۰ خورشیدے برای اولین بار حرف از مد و سالن‌هاے مد بین زنان خانواده هاے اعیان تهرانے به میان آمد ، اما ابتدا موضع غالب جامعه به این قضیه با دیده اکراه بود ؛ پس چندان غیرعادے نیست که اولین شوهاے لباس روزگار ما هم به صورت کاملاً محدود و با تبلیغاتے اندک برگزار شود . کما این که پیش‌تر `هم، سالن هاے مد و نمایش‌هاے زنده لباس ، به همین سبک بلکه بسیار بے‌صداتر و به قولے خزنده، کار خود را شروع کرده بودند !

چند سالے است که این شوها به راه افتاده و حتے عصر یکی از آخرین روزهاے بهمن ماه در سال گذشته ، سالنے در هتل هماے تهران، پذیراے عده معدودے از اهالے شهر بود که به تماشاے تجربه اے تازه یعنے همان نمایش مد آقایان نشستند.

ادامه مطلب