بررسی شکل و رنگ قوچای مردان قوم بختیار

یکے از  اقوام ایرانی که میراثدار فرهنگ غنی این سرزمین می باشد و در مسائل گوناگون اجتماعے و به ویژه مسائل بحرانے کشور، نقش مهمی را ایفا کردهاند، قوم بختیارے است. مردان این قوم داراے لباس مخصوصے هستند که "چوقا" بخشے از بالاپوش آنها را تشکیل مے­دهد. شکل و رنگ در این پوشش از اهمیت بالایے برخوردار است به طورے که، مےتواند اثر یکدیگر را تقویت کند. از این رو، مساله پژوهش حاضر شناسایے ارتباط بین رنگ و شکل بالا پوش مردان بختیارے با روحیه آنان مےباشد و براے رسیدن به این منظور از روش توصیفے- تحلیلے و با استفاده از منابع کتابخانهه­ا، مصاحبه و فیلمبردارے استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکے از این نکته است که بالاپوش مردان قوم بختیارے از جهت شکل و رنگ، روحیه دلیرے همچنین قدمت تاریخے و فرهنگے این قوم اصیل ایرانے را بیان مے­کند.

ادامه مطلب