رنگ در نقوش دوره صفویه

در طراحی لباس، تعادل و پایداری هنگامی به وجود می آید که علاوه بر نقش و طرح، رنگ نیز جایگاه خاص خود را بیابد. به عبارت دیگر رنگ باید به گونه‌ای جلوه کند که زیبایی نقش و طرح پارچه را هم افزایش دهد. از آن‌جا که انسان در زندگی روزمره و مدرن خود، نیاز بسیاری به عامل زیبایی دارد.  بنابراین عنصر رنگ که تنوع، لطافت و زیبایی کافی به زندگی می‌بخشد باید مورد توجه بیشتر طراحان قرار گیرد. از این‌رو در این پژوهش برای معرفی جایگاه رنگ و اثربخشی آن در زندگی انسان‌ها به بررسی اثر رنگ بر روی پوشاک  پارچه‌های ایرانی، به ویژه در دورۀ صفویه می‌پردازیم. رنگ دو بخش تأثیرگذار دارد: بخش فیزیکی و مادی رنگ و دیگری ابعاد سمبلیک و روان‌شناختی آن، که در این تحقیق به بررسی تجزیه و تحلیل بخش دوم می‌پردازیم.

ادامه مطلب